Vilkår og betingelser for bådleje

Bestilling og bekræftelse

 • Indhentning af tilbud eller bestilling af en privat bådtur kan gøres ved at udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside eller ved at sende en mail til info@baadfarten.dk
 •  Baadfarten forhåndsreserverer ikke en båd i forbindelse med afgivelse af tilbud, medmindre kunden specifikt beder om det. Tidspunktet vil derfor stadig være åbent for andre interesserede, og båden kan blive udlejet til anden side.
 • Bestillinger er først endeligt bekræftede, når kunden på mail har bekræftet til Baadfarten, at de ønsker at booke en båd, og Baadfarten har sendt en ordrebekræftelse på mail med bookingnummer og de aftalte detaljer for sejladsen.
 • Det er kundens ansvar at gennemlæse ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelse og kontrollere, at informationerne stemmer overens med det aftalte, herunder priser, kontaktinfo, datoer, tider og steder. Eventuelle fejl eller misforståelser meddeles til Baadfarten hurtigst muligt, så de kan blive rettet.
 • Ordren er bindende for Baadfarten, så snart Baadfarten har sendt en ordrebekræftelse til kunden. Baadfarten er ansvarlig for levering af de ydelser, der er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Betalingsbetingelser og betalingsmetode

 • Kreditgodkendte, danske erhvervskunder vil modtage en faktura på mail efter sejladsen er afviklet. Alle andre erhvervskunder, foreninger og udenlandske erhvervskunder vil modtage en faktura på mail 8 uger før sejlads og privatkunder 6 uger før sejlads. Sidste frist for rettidig betaling er 4 uger før sejlads.
 • Baadfarten kan også sende fakturaer elektronisk. EAN-nummer og CVR-nummer skal oplyses ved bestilling.
 • Alle betalinger skal ske via bankoverførsel eller elektronisk fakturering. Det er ikke muligt at betale bådleje kontant eller med kreditkort.

Kundens betingelser for ændring og afbestilling af bådleje

 • Ønsker kunden af afbestille sin booking, gælder følgende frister:

  o Gratis afbestilling frem til 4 uger før afgang
  o Afbestilling mellem 4 og 2 uger før afgang: 50 % af prisen faktureres
  o Afbestilling mindre end 2 uger før afgang: 100% af prisen faktureres

 • Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afgangstidspunktet, har Baadfarten således krav på fuld betaling af den aftalte pris.
 • Ønsker kunden at ændre tidspunkt eller sted for turen mindre end 8 dage før afgang, vil der (hvis ændringerne er mulige) blive opkrævet et ændringsgebyr på DKK 250,00 ex. moms.
 • Ønsker kunden at ændre datoen for en booking, når der er mindre end 4 uger til afgang, betragtes dette som en afbestilling af den oprindelige dato. Den afbestilte dato vil blive faktureret i henhold til Baadfartens almindelige afbestillingsbetingelser.
 • Ændringer og afbestillinger skal altid gøres skriftligt til info@baadfarten.dk og er først bekræftede, når Baadfarten skriftligt har bekræftet ændringen/afbestillingen overfor kunden.

Baadfartens betingelser for ændring eller aflysninger

 • Baadfarten forbeholder sig ret til at forhøje den i ordrebekræftelsen fastsatte pris for allerede aftalte ydelser som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter,
  gebyrer, valutakurser eller prisændringer hos underleverandører.
 • Baadfarten forbeholder sig ret til at ændre eller aflyse aftalte ordrer, herunder ændring af båd, aftalt afgangssted eller afgangstidspunkt som følge af ændrede anløbsforhold, vanskelige vind- eller vejrforhold, tekniske problemer på båden, afspærringer og lignende.
 • Enhver ændring eller aflysning, som Baadfarten vurderer som værende væsentlig for kundens arrangement, vil kunden blive informeret om hurtigst muligt.
 • Ved ændringer som får væsentlig indflydelse på kundens arrangement, og som ikke skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at ophæve aftalen med Baadfarten og få tilbagebetalt det fulde beløb for turen, eller deltage på en anden tur efter eget valg, hvis Baadfarten uden at lide uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Fest, musik, alkoholindtag og egen forplejning

 • Baadfartens både egner sig ikke som ”partybåde”. Arrangementer, hvor hovedformålet er stort indtag af alkohol er ikke tilladt.
 • Baadfarten forbeholder sig ret til at afbryde en sejlads før tid eller helt at afvise gæster, hvis gæsterne er synligt berusede, ikke følger personalets anvisninger eller opfører sig på en måde, så de er til fare for dem selv, andre gæster eller Baadfartens personale. Eventuel ubrugt tid eller forplejning refunderes ikke, hvis turen må afbrydes før tid.
 • Det er ikke tilladt at afspille forstærket musik på Baadfartens både. Soundbokse og lignende er ikke tilladt ombord.
 • Rygning er ikke tilladt ombord.
 • Man må gerne medbringe mad- og drikkevarer på båden, hvis blot båden ryddes pænt op og efterlades i samme stand, som da man gik ombord. Oprydning skal ske inden for den på ordrebekræftelsen angivne lejeperiode.
 • Hvis kunden gør skade på båden eller efterlader båden i en stand som kræver ekstraordinær rengøring, vil Baadfarten være berettiget til at opkræve et gebyr på min. DKK 1000,00 ex. moms afhængig af skadens/rengøringens omfang.

På dagen for turen

 • Hvis kunden ikke har afbestilt turen, eller hvis gæsterne ikke indfinder sig på afgangsstedet på det aftalte afgangstidspunkt, har Baadfarten stadig ret til at beregne sig den fulde pris for turen.
 • Hvis gæsterne ikke kan finde båden, bliver forsinkede eller lignende, skal de ringe til vagttelefonen på det på ordrebekræftelsen angivne vagtnummer, så Baadfarten kan hjælpe. Hvis båden er booket af et bureau eller en arrangør som ikke selv er til stede på dagen, er det bureauets/arrangørens ansvar at videreformidle vagtnummeret til sin gruppe. Hvis vagtnummeret ikke benyttes, er det kundens eget ansvar, og kunden vil blive opkrævet fuld betaling for turen.
 • Baadfarten henter som udgangspunkt ikke gæster, foredragsholdere, serveringspersonale eller catering fra et andet sted end det aftalte opsamlings- og afsætningssted for selve gruppen, medmindre dette er planlagt i henhold til rute og prissætning ved bestilling.

Mangler

 • Konstaterer kunden fejl og/eller mangler på turen, skal kunden hurtigst muligt gøre Baadfartens ansatte på stedet opmærksom på dette, så det kan blive afhjulpet af Baadfarten. Undlader kunden at gøre opmærksom på eventuelle mangler på selve turen, selvom det er muligt og selvom manglen ville kunne udbedres på dagen, vil en efterfølgende reklamation blive afvist. Private kunder er omfattet af forbrugeraftaleloven og skal reklamere inden for ”rimelig tid”, såfremt fejl og/eller mangler måtte opstå på turen.
 • Hvis kunden lider tab som følge af, at Baadfarten ikke kan opfylde de aftalte vilkår på grund af mangler, ændring eller aflysning af sejladsen, kan kunden kræve sit tab erstattet i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.
 • Baadfartens ansvar er i alle tilfælde begrænset til det af kunden dokumenterede direkte tab. Følgeskader og formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab erstattes ikke.
 • Baadfarten er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse.
 • Baadfarten er i alle tilfælde fri for ansvar for tab i anledning af mangler, ændringer eller aflysning, som skyldes manglende tilslutning til turen eller forhold omfattet af force majeure, såsom strejker, naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden, eller som skyldes andre udefrakommende omstændigheder, som Baadfarten eller nogen fra Baadfarten er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset, undgået eller afbødet.

Personoplysninger

 • I forbindelse med indgåelse af aftalen samt levering af ydelserne behandler Baadfarten personoplysninger om kunden. Baadfarten er dataansvarlig med hensyn til en sådan databehandling, jf. databeskyttelsesforordningens (GDPR) art. 4(7). Kunden kan læse mere om Baadfartens behandling af Kundens personoplysninger i Baadfartens privatlivspolitik: https://www.stromma.com/da-dk/kobenhavn/om-os/privacy-cookies-security/

Værneting og lovvalg

 • Enhver tvist mellem Baadfarten og kunden skal afgøres efter dansk ret.
 • Tvister mellem parterne, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret som rette værneting i første instans. Dog kan Baadfarten altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.

 

Baadfarten forpagtes af:
Stromma Danmark A/S
CVR nr. 26915910
Toldbodgade 39
1253 København K

Bådleje med Baadfarten